KVKK VERBİS Kaydı Yapmayanlara Son Bir Şans Tanıdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 30 Eylülde sona eren VERBİS kayot süresine karşın halen VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için Covid-19 genel olarak herkes için mücbir sebep olarak kabul edilerek son defa 30 gün ek süre vererek son bir şans daha tanıdı. Kurumun gönderdiği yazı örneği aşağıdaki gibidir:

T.C.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Adres: …………….

Sayı: ………………                                                                                                       ../../….

Konu: Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü Hakkında

Bilindiği üzere 07.01.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, kişisel veri işleme ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun 16 ncı maddesinde, Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili (Sicil) tutulacağı, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce bu Sicile kaydolmak zorunda olduğu, 18 inci maddesinin birinci fıkrası (ç) bendinde Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği ve Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise veri sorumlularının, Kurul tarafından berlirlenen ve ilan edilen süre içinde Sicile kayıt yaptırmak zorunda olduğu hükümleri düzenlenmiştir.

Ayrıca 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte ise Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS); “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından; yıllık çalışan sayısı, yıllık mali bilanço toplamı, yurtdışında yerleşik olma durumu, kamu kurumu olup olmadığı ve ana faaliyeti kapsamında özel nitelikli kişisel veri işleme olup olmadığı gibi bazı kriterler dikkate alınarak veri sorumluları için kayıt yükümlülüğünün başlama ve sona erme tarihleri ilan edilmiş olup 01.10.2018 tarihi itibariyle VERBİS’e kayıtlar başlamıştır.

Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerinin uygulanması konusunda Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresinde yayımlanan açıklayıcı nitelikte rehber, broşür, kılavuz ve dokümanlar, Kurulca yayınlanmasına karar verilen Kurul karar özetleri ile Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri sorumlularına rehberlik etmek amacıyla hazırlanan VERBİS Kılavuzu, Sorularla VERBİS dokümanı ve videolarda detaylı bilgiler yer almakta olup gerekmesi halinde Kurumumuz bilgi danışma merkezi olarak hizmet vermekte olan Alo 198 Veri Koruma Hattı aranarak da bilgi alınması mümkündür.

Bilindiği üzere 25.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kurul kararında; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.09.2020 tarihine kadar süre verilmesi uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, Başkanlığımızca Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayınızın 50’den çok veya yıllık bilanço toplamınızın 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen VERBİS’e kayıt başvurusunda bulunmadığınız tespit edilmiştir.

Bu tesbite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

-2019 yılı verilerine göre “yıllık çalışan sayısı 50’dden çok” veya “yıllık mali bilanço toplamı 25 milton TL’den çok” olma kriterini taşıyor iseniz Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeniz gerektiğinin bildirilmesine,

-COVID-19 ile mücadele kapsamında yerine getiremediği gözönüne alınarak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeniz için bu yazının gönderildiği tarihten itibaren tarafınıza otuz gün süre verilmesine,

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan

KVKK içinde yayınlandı