KVKK EĞİTİMLERİ
Kişisel verilerin korunması ancak veri sorumlusu ve çalışanlarının konuya hakimiyeti ile mümkündür.
Kişisel veri ihlallerinin önemli kısmı veri sorumlusu çalışanlarının kastı, ihmali veya özensizliğinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle farkındalık ve uygulayıcı eğitimleri en önemli güvenlik tedbirleri arasındadır.
Akademik kadro ve teknolojik uzaktan eğitim altyapısı ile yüz yüze, uzaktan ve çevrimiçi ve özgün eğitim içerikleriyle veri sorumlularının eğitim ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

Üst Yöneticilerin Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumlularına (çoğunlukla işletmelere) önemli yükümlülükler getirmektedir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ihmal edilmesi veya sair surette düzenlemelerin ihlal edilmesi KVKK m. 18 gereğince önemli idari para cezalarına tabi tutulmuştur. Kurum tarafından kesilen idari para cezaları kamu alacağı mahiyetinde olup bu cezaların veri sorumlusunca ödenmemesi halinde söz konusu bu cezalar, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesi kapsamında kanuni temsilcilerden de tahsil edilebilecektir. Kişisel veri hakları ihlal edilen kişilerin uğramış olduğu zararlardan dolayı, bu ihlale sebebiyet verenlerin, Türk Borçlar Kanununun 49 vd maddeleri gereğince tazminat sorumluluğu vardır. Kişisel veri ihlallerinin önemli kısmı çalışanların ihmali, özensizliği veya kastından kaynaklanmaktadır. Çalışanların işin yürütümü sırasında üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı işverenler, TBK’nın adam çalıştıranın sorumluluğuna dair 66. maddesi gereğince meydana gelen zararları gidermekle yükümlüdür. Diğer taraftan TBK m. 66/2 fıkrası gereğince bu sorumluluktan kurtulabilmek için işveren, zararın oluşmasını engellemek için gerekli her türlü özeni gösterdiğini ispat etmek zorundadır. VERBİS sisteminde tanımlanan idari tedbirlerden biri çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmasıdır. Çalışanlarına KVKK konusunda eğitim vermeyen veri sorumlularının çalışanlarının sebebiyet verdiği veri ihlalinden kaynaklanan idari para cezaları ile üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan kurtulma olanağı yoktur.

Farkındalık Eğitimi

Birey olarak kendi kişisel verilerine ilişkin haklarını, bunların nasıl korunacağını ve ihlali halinde hangi yöntemlere başvuracağını bilmeyen bir kişi, sorumlu tutulduğu üçüncü kişilerin kişisel verilerini de koruyamaz. Kişisel verileri korumanın önemini ve birey olarak kişilerin Anayasadan kaynaklanan hakların neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılacağının bilinmesi farkındalık eğitiminin türünü teşkil eder.

Uyum Eğitimi

Veri sorumluları, işlerini yürütürken kişisel verileri KVKK’ya uyumlu olarak işlemeleri gerekmektedir. Kişisel verileri ilk kaydeden, kaydedilen verileri kullanan, bu verileri dışarıya aktaranlar, bu verileri yetkisi olmayan diğer çalışanlar dahil üçüncü kişilere karşı koruma görevlerini de yerine getirmek zorundadırlar. Kişisel veriye temas edenlerin aydınlatma metnini ilgili kişiye nasıl ulaştıracağını, açık rızalarını nasıl alacağını, kişisel verileri nasıl koruyacağını ve usulüne uygun aktarmayı nasıl yapacağını bilmesi gerekmektedir. Kişisel veri işleyenlerin, işlerini KVKK kurallarına uyumlu olarak nasıl yapacaklarını kapsayan eğitimdir.

Uygulayıcı Eğitimi

Çalışanların işlerini KVKK’ya uyumlu olarak yapıp yapmadıklarını, üçüncü kişilerin başvurularını, Kurul’un taleplerini, denetim hazırlıklarını, veri envanteri VERBİS tablolarının güncelliğini, politika değişikliklerinin takibini, veri sorumlusu nezdinde belirli bir kişi, komite veya yöneticilerin bu ihtiyaçları nasıl yerine getireceklerine yönelik eğitimdir.

Sertifikanın Önemi Nedir?

Eğitim sertifikaları bir konuda kişinin eğitime katıldığı ve/veya bu eğitimi başarı ile tamamladığını belgelemeye yaramaktadır. Temel olarak amaç kişilerin eğitimi olsa da özellikle çalışan eğitiminin verildiğini ispatlayan bu belgeler, bu konudaki yükümlülüğün tamamlandığını da ispata yaramaktadır.

Eğitim Talep Formu